Levering

Al onze kleding verzenden wij gratis, Na de ontvangst van uw bestelling wordt deze in behandeling genomen. Mocht de levering vertraging oplopen of een artikel onverhoopt niet (direct) leverbaar zijn, dan krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. Wij leveren zolang de voorraad strekt.

Levertijd: 1 - 4 werkdagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst

te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt .

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons By Bakker via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Op de website, schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van

het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebrachtWij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (By Bakker dorpsstraat 96 6871 AP te Renkum terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan: By Bakker damesmode b.v

Grotestraat 12

6711 AM Ede                                 

Info@bybakker.nl

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Reden voor uw herroeping (u bent niet verplicht dit in te vullen):

[dit is slechts een voorbeeld, pas aan als u andere of meer vragen heeft aan de consument; let op: u mag de consument niet verplichten dit in te vullen!]

Ο artikel is te groot*

Ο artikel is te klein*

Ο artikel heeft geen goede pasvorm*

Ο materiaal valt tegen*

Ο model valt tegen*

Ο kleur valt tegen*

Ο anders, namelijk*: …………………………………………………………………………………………………………….

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  • [Naam consumenten(en)]

  • [Adres consument(en)]

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)